Kulturní hodnota významných stromů

KULHOS - software pro ekonomické vyjádření kulturní hodnoty významných stromů

Program je realizací originální metodiky pro stanovení kulturní hodnoty jednotlivých významných stromů. Na hodnocený strom pohlíží, jak z hlediska jeho biologických a ekologických charakteristik a kvalit, tak bere zřetel i na jeho přínos v oblasti kulturně-historických hodnot. Vlastní hodnocení stromu vychází z jeho biologických hodnot, které jsou zásadním předpokladem pro jeho životaschopnost a působivost na stanovišti a poskytují požadovaný základ pro uplatnění historického poselství stromu a jeho výjimečnosti z hlediska naší národní kulturní identity.
Metodika respektuje platné právní normy v oblasti oceňování okrasných dřevin a dále rozvíjí kulturní aspekty a snaží se postihnout všechny jejich znaky. Proces stanovení kulturních hodnot zahrnuje například význam historického poselství dřevin, jedinečnost a pravost, působivost, vzácnost, uměleckou hodnotu, ale i ideovou vazbu a duchovní hodnotu. Není opomenuta ani vědecká hodnota a společenská uplatnitelnost daných dřevin. Při výpočtu se též přihlíží k ochraně daných dřevin z hlediska našeho kulturního bohatství, které je předmětem oblasti památkové péče, s částečným přesahem do oblasti ochrany přírody.
Výsledkem je cena vyjádřená intervalem vztahující se k příslušnému kalendářnímu roku.

Jedinečnost této metodiky je daná tím, že zjišťuje cenu stromu, která je průnikem biologických, ekologických a kulturních hodnot. Zároveň uživatelům napomáhá rozeznávat a identifikovat kulturně-historické hodnoty, a ty následně klasifikuje tak, aby byla eliminována míra subjektivity. Hodnocení se opírá i o zákonnou ochranu zeleně v systému památkové péče, a též o úzce propojené oblasti z oboru ochrany přírody.

Dosud publikované metodiky oceňování dřevin hodnotily stromy pouze pro konkrétní případy a výsledná hodnota byla úzce zaměřena. Nejednalo se tedy o možnost univerzálně stanovit cenu stromu (vyjádřenou v penězích). Důraz byl kladen například na estetický a funkční význam stromu, a s tím související vyčíslení ztráty, která by vznikla odstraněním stromu. Další metodiky zjišťovaly například výši nákladů na vypěstování náhradního stromu za zničený či poškozený.

Hodnocení a oceňování významných stromů má interdisciplinární charakter a zahrnuje analýzu rozsáhlé skupiny faktorů. Pro stanovení kulturní hodnoty stromů je nutné, aby měl hodnotitel znalosti, jak biologické a dendrologické, tak i historické, umělecké a krajinářské. Pro správné vyhodnocení je rozhodující i znalost historie místa, jeho vývojové etapy a lokální reálie. Bez komplexních vstupních údajů hrozí, že nebudou správně a přesně zohledněna a zapracována všechna dostupná fakta vztahující se k danému jedinci a jeho nejbližšího okolí.

V případě zájmu o autorizovaný přístup je možno požádat emailem na adrese vilem.pechanec_at_upol.cz. Kromě plného jména prosíme sdělit i organizaci, příp. student apod.