image
image
image

O projektu

Identifikační kód projektu: DG18PO2OVV027

Poskytovatel: Ministerstva kultury České Republiky - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 ("NAKI II")

Doba řešení: 1.3.2018 - 31.12.2022


Hlasujte pro evropský strom roku 2024. Hlasování a informace na adrese https://www.treeoftheyear.org/vote


Cíl projektu

Projekt si klade za svůj hlavní cíl vyplnit existující znalostní mezeru v oblasti aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity se zaměřením na její živé symbolické nositele v krajině našeho domova – na významné stromy.

Dílčí cíle projektu zahrnují: Vypracování typologie významných stromů v ČR; identifikaci příkladů dobré praxe v ČR, opírajících se o významné stromy jako symboly kulturní a regionální identity; výzkumné testování moderních neinvazních metod akustické tomografie a vodního potenciálu k hodnocení provozního a zdravotního stavu významných stromů jako základ pro návazné vypracování certifikované metodiky identifikace a hodnocení významných stromů; návazně na tuto metodiku realizovat vývoj software Registr významných stromů ČR včetně webové a mobilní aplikace; přípravu certifikované metodiky péče o významné stromy zohledňující jejich specifika a vývoj navazujícího software k ekonomickému oceňování významných stromů jako biotopů v kulturní krajině; monografické zpracování vazby nehmotné lidové kultury na významné stromy; průběžnou prezentaci výsledků projektu odborné i laické veřejnosti s cílem podpořit vnímání významných stromů v kontextu národní a kulturní identity.

Projekt by měl také přispět k propojení památkové péče a ochrany přírody do společného a systematicky realizovaného úsilí k trvale udržitelné péči o významné stromy v rámci ochrany a managementu našeho kulturního dědictví a entit místní identity.

Řešitelský tým

Univerzita Palackého v Olomouci

 • prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D. - hlavní řešitel projektu
 • doc. RNDr. Vilém PECHANEC, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Pohanka / Mgr. Pavel Vyvlečka

Ve spolupráci s externími pracovníky

 • Ing. Aleš Rudl - Národní památkový ústav v Praze
 • doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. - ČVUT
 • Ing. Lukáš Příleský
 • Ing. Pavel Wágner - Arbonet, s.r.o.
 • Ing. Marek Ždárský - Arbonet, s.r.o.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci logo_UPOL
Přírodovědecká fakulta
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
URL: http://www.prf.upol.cz

Mendelova univerzita v Brně - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

 • doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. - vedoucí týmu
 • doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
 • Ing. Luděk Praus, Ph.D.
 • Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
 • Ing. Roman Plichta, Ph.D
 • Ing. Martin Šrámek, Ph.D
 • Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D
 • + externí spolupracovníci: PhDr. Marie Hrušková
 • doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (x) - zemřel v průběhu projektu

Kontakt

Mendelova univererzita v Brně logo_LDF
Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Zemědělská 3
613 00 Brno
URL: http://ldf.mendelu.cz/