image
image
image

Výstupy projektu

V průběhu řešení projektu vznikla řada výstupů různé povahy. Všechny výstupy jsou vzájemně propojeny (metodicky, terminologicky...) a ve svém celém porfoliu nabízí prostředky pro řešení dané problematiky širokému okruhu zájemců od laiků, studentů, i odborné veřejnosti. Výstupy jsou zcela zdarma (místy po autorizaci) k dispozici.

Schéma

Metodika identifikace a hodnocení významných stromů

link ke stažení

ID výsledku: | Druh výsledku: N – certifikované metodiky

Metodika obsahuje strukturované postupy pro identifikaci a záznam polohopisu významných stromů; vizuálního hodnocení vitality, zdravotního stavu a stability významných stromů, včetně detailního popisu symptomů stanoviště a nalezených defektů na bázi kmene, kmeni a v koruně významných stromů; vizuálního hodnocení významných stromů jako biotopů pro organismy v nich žijící; přístrojového hodnocení hnilob a defektů kmenů a větví významných stromů akustickým tomografem; dílčí metodický postup přístrojového hodnocení stability významných stromů (odolnosti vůči vývratu a zlomu kmene) tahovou zkouškou; dílčí metodický postup specializovaného biologického průzkumu významných stromů; dílčí metodický postup pro hodnocení rizik spojených s mechanickým selháním významných strom.


Metodika péče o významné stromy

link ke stažení

ID výsledku: | Druh výsledku: N – certifikované metodiky

Metodika obsahuje strukturované postupy pro specifikaci návrhů pěstební péče o významné stromy (řezy, bezpečnostní vazby, sanace dutin, podpěry stromů, hromosvody apod.); pro zlepšování stanovištních podmínek významných stromů; pro výběr vhodného termínu provedení navržených pěstebních opatření. Nad rámec běžně realizovaných postupů bude navržena metodologie systémového monitoringu realizovaných opatření, především: postupy technologického a biologického dozoru při ošetření významných stromů a evidence výsledků hodnocení a provedených ošetření významných stromů.


Registr významných stromů České republiky

vstup do aplikace

ID výsledku: | Druh výsledku: R - software

Registr významných stromů České republiky (software) přímo navazuje na Metodiky identifikace a hodnocení významných stromů. Software představuje aplikaci, která je určena pro evidenci a presentaci významných stromů v České republice. Software funguje na bázi webové aplikace s využitím GIS nástrojů, umožňující vyhledávání stromů a jejich třídění v mapovém podkladu. Vyhledávání konkrétních stromů je umožněno na základě zadaných kritérií, kterými jsou např.: taxonomické údaje, dendrometrické parametry, údaje vztažené k historii stromu - celková nabídka kritérií bude výstupem plánované certifikované metodiky.
Aplikace má dvě uživatelské úrovně. První je věnována laické veřejnosti, tak aby podnítila zájem o významné stromy a v neposlední řadě sloužila pro sběr a uchování lidských příběhů vázaných na konkrétní lokalitu-strom. Druhá úroveň slouží profesionálům (pracovníci památkové péče, ochrany přírody) k monitoringu stavu stromů a systémovému uchovávání informací.
Databázové úložiště: MySQL uživatelské rozhraní: PHP & CSS + funkcionalita: PHP & Python


Kulturní hodnota významných stromů (KULHOS)

vstup do aplikace

ID výsledku: | Druh výsledku: R - software

Software Kulturní hodnota významných stromů je určen pro ekonomické vyjádření kulturní hodnoty významných stromů.
Program implementuje původní metodický přístup. Na hodnocený strom pohlíží, jak z hlediska jeho biologických a ekologických charakteristik a kvalit, tak bere zřetel i na jeho přínos v oblasti kulturně-historických hodnot. Vlastní hodnocení stromu vychází z jeho biologických hodnot, které jsou zásadním předpokladem pro jeho životaschopnost a působivost na stanovišti a poskytují požadovaný základ pro uplatnění historického poselství stromu a jeho výjimečnosti z hlediska naší národní kulturní identity.
Metodika respektuje platné právní normy v oblasti oceňování okrasných dřevin a dále rozvíjí kulturní aspekty a snaží se postihnout všechny jejich znaky. Proces stanovení kulturních hodnot zahrnuje například význam historického poselství dřevin, jedinečnost a pravost, působivost, vzácnost, uměleckou hodnotu, ale i ideovou vazbu a duchovní hodnotu. Není opomenuta ani vědecká hodnota a společenská uplatnitelnost daných dřevin. Při výpočtu se též přihlíží k ochraně daných dřevin z hlediska našeho kulturního bohatství, které je předmětem oblasti památkové péče, s částečným přesahem do oblasti ochrany přírody. Výsledkem je cena vyjádřená intervalem vztahující se k příslušnému kalendářnímu roku.
Databázové úložiště: PostgreSQL uživatelské rozhraní: PHP & HTML5, CSS + funkcionalita: PHP & Python


Významné stromy lužních lesů jižní Moravy

ID výsledku: | Druh výsledku: Nmap - specializovaná mapa

Významné stromy v kulturní krajině

ID výsledku: | Druh výsledku: E - výstava

Tajemné stromy na Pohansku

ID výsledku: | Druh výsledku: A - naučný film

Stromy - součást lidové kultury

ID výsledku: | Druh výsledku: B - monografie

Významné stromy v České republic

ID výsledku: | Druh výsledku: B - monografie