image
image
image

Výstupy projektu

V průběhu řešení projektu vznikla řada výstupů různé povahy. Všechny výstupy jsou vzájemně propojeny (metodicky, terminologicky...) a ve svém celém porfoliu nabízí prostředky pro řešení dané problematiky širokému okruhu zájemců od laiků, studentů, i odborné veřejnosti. Výstupy jsou zcela zdarma (místy po autorizaci) k dispozici.

Schéma

metodika Identifikace a hodnocení významných stromů

link ke stažení

Druh výsledku: N – certifikované metodiky

Metodika obsahuje strukturované postupy pro identifikaci a záznam polohopisu významných stromů; vizuálního hodnocení vitality, zdravotního stavu a stability významných stromů, včetně detailního popisu symptomů stanoviště a nalezených defektů na bázi kmene, kmeni a v koruně významných stromů; vizuálního hodnocení významných stromů jako biotopů pro organismy v nich žijící; přístrojového hodnocení hnilob a defektů kmenů a větví významných stromů akustickým tomografem; dílčí metodický postup přístrojového hodnocení stability významných stromů (odolnosti vůči vývratu a zlomu kmene) tahovou zkouškou; dílčí metodický postup specializovaného biologického průzkumu významných stromů; dílčí metodický postup pro hodnocení rizik spojených s mechanickým selháním významných strom.

 

metodika Péče o významné stromy

link ke stažení

Druh výsledku: N – certifikované metodiky

Metodika obsahuje strukturované postupy pro specifikaci návrhů pěstební péče o významné stromy (řezy, bezpečnostní vazby, sanace dutin, podpěry stromů, hromosvody apod.); pro zlepšování stanovištních podmínek významných stromů; pro výběr vhodného termínu provedení navržených pěstebních opatření. Nad rámec běžně realizovaných postupů bude navržena metodologie systémového monitoringu realizovaných opatření, především: postupy technologického a biologického dozoru při ošetření významných stromů a evidence výsledků hodnocení a provedených ošetření významných stromů.

Společné přílohy k oběma metodikám

link ke stažení

Příloha 1: Seznam předdefinovaných vad – defektů, symptomů a charakteristik. Kategorizace vad, vysvětlivky, příklady a varianty technologií pěstebních opatření.

link ke stažení

Příloha 2: Nepřímé zjišťování průměru větve (či kmene) na dálku

 


Registr významných stromů České republiky

vstup do aplikace

ID výsledku: | Druh výsledku: R - software

Registr významných stromů České republiky přímo navazuje na Metodiky identifikace a hodnocení významných stromů. Software představuje aplikaci, která je určena pro evidenci a presentaci významných stromů v České republice. Software funguje na bázi webové aplikace s využitím GIS nástrojů, umožňující vyhledávání stromů a jejich třídění v mapovém podkladu. Vyhledávání konkrétních stromů je umožněno na základě zadaných kritérií, kterými jsou např.: taxonomické údaje, dendrometrické parametry, údaje vztažené k historii stromu - celková nabídka kritérií bude výstupem plánované certifikované metodiky.
Aplikace má dvě uživatelské úrovně. První je věnována laické veřejnosti, tak aby podnítila zájem o významné stromy a v neposlední řadě sloužila pro sběr a uchování lidských příběhů vázaných na konkrétní lokalitu-strom. Druhá úroveň slouží profesionálům (pracovníci památkové péče, ochrany přírody) k monitoringu stavu stromů a systémovému uchovávání informací.
Databázové úložiště: MySQL uživatelské rozhraní: PHP & CSS + funkcionalita: PHP & Python


Kulturní hodnota významných stromů (KULHOS)

vstup do aplikace

ID výsledku: | Druh výsledku: R - software

Software Kulturní hodnota významných stromů je určen pro ekonomické vyjádření kulturní hodnoty významných stromů.

Technická dokumntace k sw KULHOS formát PDF, velikost 1,3 MB

Program implementuje původní metodický přístup. Na hodnocený strom pohlíží, jak z hlediska jeho biologických a ekologických charakteristik a kvalit, tak bere zřetel i na jeho přínos v oblasti kulturně-historických hodnot. Vlastní hodnocení stromu vychází z jeho biologických hodnot, které jsou zásadním předpokladem pro jeho životaschopnost a působivost na stanovišti a poskytují požadovaný základ pro uplatnění historického poselství stromu a jeho výjimečnosti z hlediska naší národní kulturní identity.
Metodika respektuje platné právní normy v oblasti oceňování okrasných dřevin a dále rozvíjí kulturní aspekty a snaží se postihnout všechny jejich znaky. Proces stanovení kulturních hodnot zahrnuje například význam historického poselství dřevin, jedinečnost a pravost, působivost, vzácnost, uměleckou hodnotu, ale i ideovou vazbu a duchovní hodnotu. Není opomenuta ani vědecká hodnota a společenská uplatnitelnost daných dřevin. Při výpočtu se též přihlíží k ochraně daných dřevin z hlediska našeho kulturního bohatství, které je předmětem oblasti památkové péče, s částečným přesahem do oblasti ochrany přírody. Výsledkem je cena vyjádřená intervalem vztahující se k příslušnému kalendářnímu roku.
Databázové úložiště: PostgreSQL uživatelské rozhraní: PHP & HTML5, CSS + funkcionalita: PHP & Python


sborník z konference Významné stromy ve venkovské krajině

link ke stažení

Druh výsledku: ostatní výstupy

Sborník z konference konané v Ekologickém centru Veronica v Hostětíně, v termínu 6.–7. října 2022.


Tajemné stromy na Pohansku

ID výsledku: | Druh výsledku: A - naučný film

Dokument o významných stromech na území polesí Soutok, LZ Židlochovice. Hlavním tématem je lužní les, krajinný ráz oblasti a v ní rostoucí mohutné dřeviny – významné stromy. Částečně ukazuje na základní principy tohoto ekosystému, který umožňuje růst nejmohutnějším dřevinám. Jsou zde ukázány např. největší dub v dané oblasti, nejmohutnější jilm vaz a další dřeviny. Věnuje se stromům jako živým organizmům v různé fázi vývoje – je zde i ukázka pralesa a mrtvého dřeva. Film obsahuje ve zkratce historický přehled o dějinách daného území od Velkomoravské říše po současnost. Pro dokreslení situace a zvýšení přitažlivosti díla pro veřejnost bylo využito i materiálů Archeologického ústavu AV ČR - kázka vykopávek na Pohansku, malíře A. Vojtka a fotografa J. Halady.

Film byl vytvořen studiem SKYFILM Prostějov ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně.
Námět: Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Scénář: Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., Doc Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Kamera: Ing. Ivan Stříteský
Zvuk: Jiří Lukášek
Hudba: Pavel Krychtálek
Střih: Jaroslav Voborný
Režie: Ing. Ivan Stříteský

Vyrobil: SKYFILM Prostějov
Délka filmu: 26 minut
Datum zhotovení: 2021


Významné stromy v kulturní krajině

link ke stažení

ID výsledku: | Druh výsledku: E - výstava

Kritický katalog k výstavě Významné stromy v kulturní krajině.


Významné stromy lužních lesů jižní Moravy

vstup do aplikace

ID výsledku: | Druh výsledku: Nmap - specializovaná mapa


Významné stromy v České republic

link ke stažení

ID výsledku: | Druh výsledku: B - monografie

Významné stromy jsou součástí našeho života. Mnozí z nás máme „svůj“ strom nebo stromy, které jsou pro nás z různých důvodů důležité. I stromy mají své životní osudy, podobně jako lidé. Možná právě proto, že můžeme s některými sdílet vlastní životní příběh, jsou stromy pro náš život „významné“ v pravém smyslu tohoto silného slova. Termín „významné stromy“ však zahrnuje širší spektrum dřevin než jen takové, k nimž nás váže osobní vztah. Významné stromy jsou především velmi důležitou složkou přírodního, kulturního i historického dědictví naší krásné země. Proto mezi významné stromy zpravidla řadíme takové dřeviny, jež jsou spojeny s důležitou kulturní nebo historickou událostí či které nesou poselství určité historické skutečnosti nebo místa, na němž rostou. Významné stromy dotváří místní genius loci. Významnými stromy mohou být stromoví jedinci nápadní svojí velikostí či bizarním růstem, nebo dokonce mohou být i dominantou kulturní krajiny. Staré a mohutné stromy podtrhují historickou hodnotu zámeckých parků. Bez významných stromů by nebylo zahradního umění ani krajinných památkových zón či přírodních parků, chránících krajinný ráz. Významné stromy jsou nepochybně živými symboly národní identity...

Předkládaná kniha si klade za cíl podrobně představit problematiku významných stromů v České republice odborné i laické veřejnosti. Do jaké míry kniha tento cíl splnila, nechť posoudí laskaví čtenáři. Autor tohoto úvodního textu by se rád zhostil jiného úkolu – a to poděkování všem dobrým lidem, kterým na významných stromech v naší městské i venkovské krajině záleží a kteří jsou ochotni přispět k zachování a rozhojnění tohoto živého dědictví, jež jsme převzali od našich moudrých předků.

autoři: Ing. Aleš Rudl & prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.


Významné stromy a jejich zobrazení mezi nehmotnými památkami národní kultury

link ke stažení

ID výsledku: | Druh výsledku: B - monografie

Pro naši publikaci jsme si oblast zúžili na velmi výrazný námětový okruh – na stromy. Pro zjednodušení výkladu o vývoji vztahu lidí ke stromům ho záměrně ukazujeme na všeobecně známějších pověstech o stromech památných. Princip je stejný u stromů ať památných nebo významných také proto, že stromy postupem vývoje lidské společnosti na sebe přijímají – nebo jsou jim dodávány – symbolické rysy charakterizující nikoli už jen přírodu, ale lidskou společnost a vztahy v ní.

Naším tématem jsou stromy – jejich příběhy a pověsti o nich, které se staly za dlouhá staletí součástí našeho kulturního dědictví. Přesto není ani v současnosti dostatečné povědomí o širším významu stromů v životě lidí a v jejich myšlení. S tím souvisí specifičnost předkládané práce, která se týká poměrně úzce zaměřené problematiky: zobrazení památných a významných stromů a následného ocenění toho, v čem spočívá jejich přínos pro život národa. Předkládaný text má napomáhat v orientaci po místu takto významných stromů především v české lidové slovesnosti. Ať však stromy nazýváme významnými nebo památnými, je vždy třeba si být vědomi neoddělitelnosti života lidí a života stromů a důležitosti stromů pro lidskou společnost

autoři: PhDr. Marie Hrušková & doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.