image
image
image

Významné stromy

Vybrané stromy doplňující naše města a obce, včetně volné krajiny na ně navazující, lze považovat za výjimečné oproti ostatní zeleni. Některé stromy nesou kulturní poselství či připomínají důležitý historický milník. Jiné jsou význačné z krajinářského hlediska a utvářejí charakteristický ráz daného místa. Setkat lze se stromy mimořádných rozměrů mající vysokou dendrologickou hodnotu nebo mohou být stromy významné z hlediska hodnoty biologické či jsou jinak zvláště ceněné.

Významné stromy jsou stromy unikátní svými funkcemi, vlastnostmi a charakteristikami v oblasti kulturně historické, společenské, dendrologické, ekologické, krajinářské a geografické. Jsou to zejména stromy připomínající důležité události, nesoucí poselství určité kulturně-historické skutečnosti, legendy či místa, jedinci neobvyklých rozměrů, vzácných druhů nebo výjimečného stáří, dále významné krajinné dominanty; stromy plnící funkci významných biotopů, či stromy společensky zvláště ceněné a chráněné, zejména památné.

Tyto stromy si pro svoji jedinečnost zasluhují naši zvláštní pozornost, úctu a ochranu

.

Základní kategorie významných stromů dle jejich významnosti:

  1. Stromy s kulturně-historickým významem
  2. Stromy s krajinotvorným a orientačním významem
  3. Stromy mimořádného ekologického významu
  4. Stromy s výrazným dendrologickým potenciálem
  5. Stromy právně chráněné, stromy v červených seznamech a stromy oceněné v soutěžích.

Někteří jedinci mohou náležet i do více kategorií. Strom může být například výjimečný nejen svým kulturně-historickým významem, ale rovněž to může být nápadná krajinná dominanta